Regulamin zakupu ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH PAMIĘĆ

§ 1. Przedmiot Regulaminu.

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady zakupu zeszytu ćwiczeń usprawniających pamięć wydawany przez Stowarzyszeniem na rzecz propagowania i rozwoju wiedzy o zaburzeniach pamięci i chorobach otępiennych Cogito z siedzibą przy ul. Ogrodowej 33J, 71-037 Szczecin, wpisaną do rejestru KRS pod nr 0000297255 i nadanym numerze NIP: 8522525846 REGON : 320467782 (zwaną dalej ?Wydawcą?).
2. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.trenujepamiec.pl. Zamawiający mają możliwość pobrania i zapoznania się z przykładowym ćwiczeniem.
3. Regulamin dotyczy zeszytu ćwiczeń usprawniających pamięć.

§ 2. Rodzaj zakupu.

1. Regulamin dotyczy zakupu jednorazowego bądź w prenumeracie na okres roczny.
2. Przez prenumeratę roczną rozumie się 12 kolejnych numerów miesięcznika z dostawą pod wskazany adres jednego numeru miesięcznie.

§ 3. Cennik.

1. Aktualny cennik podany jest na stronie internetowej www.trenujepamiec.pl
2. Cennik podlega aktualizacji.
3. Aktualizacja cennika, o której mowa w ust. 2 nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany umowy wiążącej Zamawiającego z Wydawcą. Zmienione ceny obowiązują Zamawiającego w przypadku zawierania kolejnej umowy w trybie określonym w § 4.

§ 4. Sposób zawarcia umowy.

1. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej .
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
3. Zamówienia jednorazowego zeszytu ćwiczeń bądź prenumeraty można dokonać poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.trenujepamiec.pl . W zamówieniu należy podać następujące dane:
a) imię i nazwisko (dalej ?Zamawiający?)
b) adres e-mail,
c) adres kontaktowy,
d) adres do wysyłki
4. Towar zostanie wysłany Zamawiającemu po otrzymaniu płatności przez Wydawcę.

§ 5 Płatności.

1. Obowiązującą formą płatności jest dokonanie wpłaty poprzez system płatności elektronicznej zapewniony przez Wydawcę. Płatności realizowane są za pośrednictwem systemu płatności PayU.
2. Po zawarciu umowy w sposób określony w § 4 regulaminu Zamawiający zostanie automatycznie przekierowany na stronę systemu płatności elektronicznej.
3.Dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia przez Wydawcę do realizacji Umowy .

§ 6. Doręczenie.

Zamówiony jednorazowy zeszyt ćwiczeń bądź prenumerata zostanie wysłana Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany adres w terminie do 14 dni. Pojedynczy zeszyt zostanie wysłany listem ekonomicznym w cenie 3.0 zł za przesyłkę, w prenumeracie zeszyt wysyłany jest na koszt Wydawcy.

§ 7. Reklamacja.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego towaru winne być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@alzheimer.szczecin.pl i powinny zawierać co najmniej następujące elementy:
a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,
b) adres zamieszkania Zamawiającego
c) dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od wpływu reklamacji.
3. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa powyżej pozostawia się bez rozpoznania, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy przez zamawiającego będącego konsumentem.

1. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia dostarczenia mu egzemplarza pierwszego numeru czasopisma objętego prenumeratą, pod warunkiem że Zamawiający nie otworzył przesyłki zawierającej czasopismo i odeśle tę przesyłkę w oryginalnym opakowaniu.
2. W razie skutecznego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust.1, umowę uważa się za niezawartą, a Zamawiający będący konsumentem zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań.

§ 9. Zmiana Regulaminu.

1. Wydawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Wydawca każdorazowo zawiadomi Zamawiających o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie w internetowej www.trenujepamiec.pl, a także przesłanie na adres e-mail Zamawiającego zawiadomienia z informacją o dokonanych zmianach.
3. W wypadku określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 10. Wymagania techniczne.

W celu prawidłowego korzystania wymagane jest następujące oprogramowanie: Przeglądarka internetowa obsługująca CSS2 (ang. Cascading Style Sheets), np. Internet Explorer 7.0 lub nowsza, Firefox 1.6 lub nowsza, Google Chrome, Safari, Opera.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
3. Zamawiający, zawierając Umowę kupna pojedyńczego zeszytu ćwiczeń bądź prenumeraty wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy .
4. Wydawca podczas zawierania Umowy zakupu zbiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy.
5. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy zakupu, promowania usług Portalu oraz, po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celach marketingowych oraz w celach informowania o produktach i usługach Wydawcy.
6. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 1 powyżej Zamawiający mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych.
7. Podanie danych osobowych Zamawiających jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla skutecznej realizacji Umowy zakupu..
8. Wydawca gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
9. Administrator danych jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych Prenumeratorów osobom trzecim, w przypadku gdy ich ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 

§ 12. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2015.
2. W razie sprzeczności pomiędzy Regulaminem a zawartą umową, decydujące znaczenie ma umowa.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do niedostarczania za pośrednictwem formularza określonego w § 4. jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.